Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen via lekkerbelgie.be

Versie van 25 augustus 2020.

Hieronder vind je de “gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via lekkerbelgie.be”. Wij verzoeken je vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door je aan te melden als zakelijke verkoper via lekkerbelgie.be, geef je aan deze gebruikersvoorwaarden inclusief alle bijlagen te accepteren en na te leven.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Verkoopaccount

Artikel 3 – Aanbod

Artikel 4 – Bestelling en levering

Artikel 5 – Klantrelatie

Artikel 6 – Betalingen

Artikel 7 – E-mail communicatie tussen de Zakelijke Verkoper en de Klant

Artikel 8 – Gebruik Content

Artikel 9 – Privacy

Artikel 10 – Garanties en verplichtingen

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 12 – Beëindiging lekkerbelgie.be Zakelijk verkopersschap

Artikel 13 – Gevolgen beëindiging lekkerbelgie.be Zakelijk -verkopersschap

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

Artikel 15 – Diversen

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Bijlage 1 – Algemene voorwaarden verkopen via lekkerbelgie.be

Artikel 1 – Definities

1. lekkerbelgie.be: eigendom van en beheerd door Wyckmans Philip, met zetel te August De Boeckstraat 38 in 9120 Beveren, België, opererend in België onder BTW- en ondernemingsnummer BE 0851.964.361.

2. Omgeving: lekkerbelgie.be, en iedere andere door lekkerbelgie.be aangewezen applicatie.

3. Platform: de omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen door lekkerbelgie.be aangewezen productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.

4. Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.

5. Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via lekkerbelgie.be, inclusief alle bijlagen en de informatie zoals opgenomen op het platform Zakelijke Verkopers.

6. Zakelijke Verkoper(s) of ‘Vendor(s)’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die is ingeschreven in het handelsregister in België en over een btw-nummer beschikt, een Verkoopaccount heeft aangemaakt, deze Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en door lekkerbelgie.be als verkoper is geaccepteerd.

7. Verkoopaccount: het door de Zakelijke Verkoper in de Omgeving aangemaakte account.

8. Artikelen: alle producten waarvan lekkerbelgie.be kenbaar heeft gemaakt dat deze door Zakelijke Verkopers mogen worden aangeboden in de Omgeving.

9. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via het Platform.

10. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Zakelijke Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Artikel bij de Zakelijke Verkoper via het Platform.

11. Content: (een deel van) de specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen door lekkerbelgie.be te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die lekkerbelgie.be ten behoeve van de Zakelijke Verkopers ter beschikking stelt.

12. Totaalprijs: prijs inclusief BTW, verzendkosten en voor zover van toepassing verwijderingsbijdrage en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de Klant in rekening worden gebracht.

13. lekkerbelgie.be Merken: de lekkerbelgie.be woord- en beeldmerken, alsmede overige onderscheidingstekens.

14. Vergoeding: de door lekkerbelgie.be aan de Zakelijke Verkoper in rekening gebrachte commissie over de Verkoopprijs, bestaand uit een vaste en/of een variabele component, zoals uiteengezet op het platform Zakelijke Verkopers.

15. Verkoopprijs: prijs inclusief verzendkosten, inclusief een eventuele verwijderingsbijdrage en/of andere heffingen van overheidswege opgelegd, inclusief btw en inclusief de servicebijdrage.

Artikel 2 – Verkoopaccount

1. Iedere Zakelijke Verkoper dient een Verkoopaccount aan te maken, alvorens hij artikelen kan aanbieden en verkopen op het Platform.

2. Aanmelding als Zakelijke Verkoper houdt aanvaarding in van de Gebruikersvoorwaarden en van de verplichting de Gebruikersvoorwaarden na te leven, en de informatie op het platform Zakelijke Verkopers.

3. Om als Zakelijke Verkoper te kunnen handelen dient de Zakelijke Verkoper:

a. te beschikken over een inschrijving bij het handelsregister in België;

b. te beschikken over een BTW-nummer;

c. te beschikken over een account bij lekkerbelgie.be;

d. een Verkoopaccount te hebben aangemaakt in de Omgeving;

e. te bevestigen dat de Gebruikersvoorwaarden zijn aanvaard;

f. te beschikken over Belgische betaalrekening;

g. te beschikken over een Belgisch postadres.

4. De Zakelijke Verkoper is vanaf het aanmaken van het Verkoopaccount gerechtigd Artikelen aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden.

5. De Zakelijke Verkoper kan per Verkoopaccount slechts deelnemen met een (1) merk/handelsnaam. Indien de Zakelijke Verkoper onder meerdere merken/handelsnamen Artikelen wenst aan te bieden via het Platform, dan dient de Zakelijke Verkoper meerdere Verkoopaccounts aan te maken.

6. De Zakelijke Verkoper is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van het Verkoopaccount wordt gemaakt en voor degenen die toegang verkrijgen tot het Verkoopaccount. lekkerbelgie.be is te allen tijde bevoegd om het gebruik van het Verkoopaccount door de Zakelijke Verkoper op te schorten.

7. Indien de Zakelijk Verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens lekkerbelgie.be, al dan niet uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden, is lekkerbelgie.be gerechtigd het gebruik van het Verkoopaccount door de Zakelijke Verkoper op te schorten, totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.

8. De Zakelijke Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopaccount.

Artikel 3 – Aanbod

1. lekkerbelgie.be is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is lekkerbelgie.be gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Zakelijke Verkoper enig recht geldend kan maken op lekkerbelgie.be als gevolg daarvan. lekkerbelgie.be behoudt zich het recht voor om bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.

2. De productcategorieën en/of subcategorieën die door lekkerbelgie.be zijn en/of worden opengesteld zijn opgenomen op het platform Zakelijke Verkopers, welke Website, inclusief de productcategorieën en/of subcategorieën, door lekkerbelgie.be van tijd tot tijd eenzijdig kunnen worden gewijzigd.

3. Het staat lekkerbelgie.be vrij om de Zakelijke Verkoper niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De Zakelijke Verkoper zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van lekkerbelgie.be. Mocht het Product desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is lekkerbelgie.be gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen.

4. lekkerbelgie.be is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Zakelijke Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op het Platform op te nemen of van het Platform te verwijderen indien dit naar oordeel van lekkerbelgie.be niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van lekkerbelgie.be schadelijk kan zijn voor de goede naam van lekkerbelgie.be, het Platform of derden.

Artikel 4 – Bestelling en levering

1. Een Gebruiker kan via het normale bestelproces bij lekkerbelgie.be een bestelling plaatsen voor een door de Zakelijke Verkoper aangeboden Artikel.

2. Een bestelling voor een door de Zakelijke Verkoper aangeboden Artikel zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het platform Zakelijke Verkopers.

3. Indien de Zakelijk Verkoper een bestelling ontvangt via lekkerbelgie.be is de Zakelijk Verkoper niet gerechtigd om de bestelling af te wikkelen buiten de procedure zoals beschreven op het platform Zakelijke Verkopers om.

4. De Zakelijke Verkoper erkent dat via het Platform alleen bestellingen met een Belgisch bezorgadres kunnen worden geaccepteerd.

Artikel 5 – Klantrelatie

1. Indien een Klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Zakelijke Partner aangeboden Artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen lekkerbelgie.be en de Klant enerzijds en tussen lekkerbelgie.be en de Zakelijke Verkoper anderzijds. De Zakelijke Verkoper is verplicht de goederen op eigen kosten zo spoedig mogelijk conform te leveren aan de Klant.

2. De Zakelijke Verkoper factureert de verkochte goederen, met aftrek van de overeengekomen korting, en de aan de Klant aangerekende verzendkosten aan lekkerbelgie.be.

3. De Zakelijke Verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De Zakelijke Verkoper erkent dat in overeenstemming met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden, de Klant zich kan wenden tot lekkerbelgie.be. De Zakelijke Verkoper zal lekkerbelgie.be vrijwaren tegen enige claim die een Klant instelt jegens lekkerbelgie.be, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.

4. De zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van de Zakelijke Verkoper. De Zakelijke Verkoper garandeert dat door haar ontvangen vragen van Klanten binnen vierentwintig (24) uur worden beantwoord.

5. De Zakelijke Verkoper erkent en accepteert dat Klanten deelnemen aan een evaluatiesysteem (op basis waarvan de Zakelijke Verkoper een zogenaamde ‘rating’ verkrijgt) en tevens reviews over de Zakelijke Verkoper kunnen schrijven en op de Omgeving kunnen (laten) plaatsen. lekkerbelgie.be heeft geen invloed op deze reviews en zal deze niet censureren, tenzij de Zakelijke Verkoper aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of over een andere Zakelijke Verkoper gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is. Dergelijke reviews kunnen door lekkerbelgie.be worden verwijderd zodra zij daar kennis van draagt.

6. De Zakelijke Verkoper is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Algemene voorwaarden (van lekkerbelgie.be, zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een Klant buiten het Platform om te (her)sluiten.

7. lekkerbelgie.be stuurt Klanten nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per email. Voor het overige verloopt het contact met de klant in overeenstemming met het bepaalde op het platform Zakelijke Verkopers. De Zakelijke Verkoper machtigt lekkerbelgie.be hierdoor onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de Zakelijke Verkoper met de Klant rechtstreeks te communiceren.

Artikel 6 – Betalingen

1. De Zakelijke Verkoper betaalt aan lekkerbelgie.be per via het Platform verkocht Artikel een Vergoeding, tenzij de Koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden opgenomen in bijlage 1, door een Klant wordt ontbonden. De hoogte van de Vergoeding is opgenomen op het platform Zakelijke Verkopers. De Zakelijke Verkoper erkent dat lekkerbelgie.be gerechtigd is twee keer per jaar de hoogte van de Vergoeding eenzijdig aan te passen. De Zakelijke Verkoper wordt hier zeven (7) dagen voorafgaand aan de ingang over geïnformeerd.

2. lekkerbelgie.be zal het Platform zodanig inrichten dat Klanten aan lekkerbelgie.be betalen. lekkerbelgie.be zal de betalingen van de Klanten incasseren. In beginsel accepteert lekkerbelgie.be alleen Klanten, die zij ook voor de aanschaf van haar eigen Artikelen accepteert en behoudt lekkerbelgie.be zich te allen tijde het recht voor Klanten niet te accepteren. De Zakelijke Verkoper verleent hierdoor aan lekkerbelgie.be het onherroepelijk recht om in naam van lekkerbelgie.be en met uitsluiting van de Zakelijke Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomsten.

3. De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane betalingen te accepteren. De Zakelijke Verkoper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de Klant restitueren en de Klanten er op wijzen dat betaling uitsluitend aan lekkerbelgie.be kan plaatsvinden. De Zakelijke Verkoper accepteert hierdoor dat een betaling door een Klant aan lekkerbelgie.be de Klant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de Zakelijke Verkoper.

4. De Totaal prijs van ieder product dat door Zakelijke Verkoper wordt aangeboden op het Platform, dient gelijk te zijn aan de Totaalprijs waarvoor Zakelijke Verkoper het desbetreffende product op haar eigen website aanbiedt. Indien de Klant kan aantonen dat de Totaalprijs van een product ten tijde van zijn aanschaf via het Platform hoger ligt dan de Totaalprijs die Zakelijke Verkoper op zijn eigen website in rekening brengt, zal lekkerbelgie.be de Klant dit verschil betalen aangevuld met een vergoeding van maximaal vijf euro (€5,–). lekkerbelgie.be is gerechtigd dit op de Zakelijke Verkoper te verhalen.

5. Indien een Koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden opgenomen in bijlage 1 wordt ontbonden, dan zal lekkerbelgie.be de betaling rechtstreeks aan de Klant retourneren, binnen de termijn zoals gesteld in deze algemene voorwaarden. In het geval de Zakelijke Verkoper de betaling van deze Koopovereenkomst al van lekkerbelgie.be heeft ontvangen dan is lekkerbelgie.be gerechtigd dit bedrag op de Zakelijke Verkoper te verhalen. Wordt een Koopovereenkomst na de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden opgenomen in bijlage 1 ontbonden, dan dient de Klant zich rechtstreeks tot de Zakelijke Verkoper te wenden teneinde een betaling geretourneerd te krijgen. lekkerbelgie.be is hierin geen partij en is niet betrokken bij het al dan niet restitueren van het door de Klant betaalde bedrag en/of omruilen van het desbetreffende Artikel. lekkerbelgie.be is niet gehouden enig bedrag, aan de Zakelijke Verkoper te vergoeden vanwege een Koopovereenkomst die na deze termijn wordt ontbonden en lekkerbelgie.be is gerechtigd de commissie te behouden.

6. De door lekkerbelgie.be ontvangen betalingen worden door lekkerbelgie.be, na aftrek van de Vergoeding zoals bepaald in artikel 6.1 van deze Gebruiksvoorwaarden en na ontvangst van de correcte factuur opgemaakt door de Zakelijke Verkoper, op het door de Zakelijke Verkoper opgegeven rekeningnummer gestort. Uitbetaling geschiedt door lekkerbelgie.be in beginsel eenmaal per kalendermaand.

Artikel 7 – E-mail communicatie tussen de Zakelijke Verkoper en de Klant

1. Lekkerbelgie.be heeft ten behoeve van de communicatie tussen de Zakelijke Verkoper en de Klant (waaronder de after sales verplichtingen zoals genoemd in artikel 5.4) een e-mail applicatie gebouwd, die het zowel voor de Zakelijke Verkoper als voor de Klant mogelijk maakt om via e-mail met elkaar in contact te treden via hun respectievelijke accounts. Dit laat het recht van de Klant om telefonisch met de Zakelijke Verkoper contact op te nemen onverlet.

2. Alle communicatie die via deze e-mail applicatie verloopt wordt door lekkerbelgie.be op haar servers opgeslagen en kan door lekkerbelgie.be worden ingezien en gebruikt om:  de Zakelijke Verkoper en/of de Klant in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen; en procesverbeteringen te analyseren.

3. De Zakelijke Verkoper stemt hierbij expliciet in en geeft lekkerbelgie.be toestemming om de communicatie die via deze e-mail applicatie plaatsvindt op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

4. De communicatie die via deze e-mail applicatie plaatsvindt zal door lekkerbelgie.be maximaal vijf jaar worden bewaard.

Artikel 8 – Gebruik Content

1. Indien de Zakelijke Verkoper Artikelen aanbiedt via het Platform die in het productaanbod, de zgn. catalogus, van lekkerbelgie.be zijn opgenomen, dan wordt bij het aanbod van het desbetreffende Artikel van de Zakelijke Verkoper op het Platform, voor zover lekkerbelgie.be daarover beschikt, door lekkerbelgie.be een afbeelding tezamen met bijbehorende informatie getoond.

2. De Zakelijke Verkoper verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de Content te gebruiken conform deze Gebruikersvoorwaarden en uitsluitend ten behoeve van de verkoop via het Platform. De Zakelijke Verkoper zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van lekkerbelgie.be direct opvolgen. De Zakelijke Verkoper zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor lekkerbelgie.be enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen. Indien de Zakelijk Verkoper wijzigingen aanbrengt in bestaande Content dienen deze wijzigingen te voldoen aan de door lekkerbelgie.be in dit artikel 9 gestelde content eisen, welke eisen van tijd tot tijd door lekkerbelgie.be kunnen worden gewijzigd.

3. Indien de Zakelijke Verkoper Artikelen wil aanbieden op het Platform, waarover lekkerbelgie.be geen informatie beschikbaar heeft, dan dient de Zakelijke Verkoper lekkerbelgie.be van de vereiste (product)informatie te voorzien. Deze (product) informatie dient te voldoen aan de door lekkerbelgie.be in dit artikel 9 gestelde content eisen, welke eisen van tijd tot tijd door lekkerbelgie.be kunnen worden gewijzigd.

4. De Zakelijke Verkoper garandeert dat:

a. de Artikelomschrijvingen geen URL’s bevatten naar eigen of andere websites;

b. de afbeeldingen, geen kortingslabels, watermerken, bedrijfsnamen en/of bedrijfslogo’s bevatten;

c. de verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten);

d. de door hem aangeleverde (product) informatie in de Nederlandse taal is gesteld.

5. De Zakelijke Verkoper verleent hierbij aan lekkerbelgie.be een niet- exclusieve, overdraagbare licentie om de van Zakelijke Verkoper verkregen (product) informatie onbeperkt, wereldwijd en voor altijd te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken, in alle media, nu bekend of nog te ontwikkelen in de toekomst. De Zakelijke Verkoper garandeert dat zij bevoegd is deze licentie (eventueel reeds nu voor alsdan) te verstrekken.

6. lekkerbelgie.be is te allen tijde gerechtigd aangeleverde (product) informatie te verwijderen, te wijzigen of aan te passen.

7. lekkerbelgie.be is niet verplicht gebruik te maken van door Zakelijke Verkoper aangeleverde (product) informatie of deze (product) informatie te tonen op het Platform.

8. De Zakelijke Verkoper dient de (product) informatie aan lekkerbelgie.be aan te leveren volgens de voorwaarden zoals opgenomen op het platform Zakelijke Verkopers.

9. De Zakelijke Verkoper vrijwaart lekkerbelgie.be volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 8.

Artikel 9 – Privacy

1. lekkerbelgie.be verstrekt aan de Zakelijke Verkoper enkel en alleen de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: Klantgegevens”) voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor de Zakelijke Verkoper om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst, waaronder begrepen de zgn. after sales-verplichtingen, of wanneer de Klant hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. Het betreft in ieder geval naam, adres en woonplaats (hierna: “NAW gegevens”) en het telefoonnummer indien er een bezorgafspraak gemaakt moet worden.

2. De Zakelijke Verkoper garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en zij Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. De Zakelijke Verkoper zal de Klantgegevens enkel en alleen gebruiken en (laten) opnemen in een van haar gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor genoemd en om te voldoen aan haar boekhoudverplichting. Ook na beëindiging van het Verkoopaccount is de Zakelijke  Verkoper niet gerechtigd Klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Zakelijke Verkoper aansprakelijk voor alle door lekkerbelgie.be geleden schade.

3. De Zakelijke Verkoper zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

4. lekkerbelgie.be staat niet in voor de juistheid van de (door Klanten aangeleverde) (persoons)gegevens.

Artikel 10 – Garanties en verplichtingen

1. De Zakelijke Verkoper verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruiksvoorwaarden alsmede het platform Zakelijke Verkopers te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.

2. De Zakelijke Verkoper garandeert dat:

uitsluitend Artikelen worden aangeboden die bij de Zakelijke Verkoper op voorraad liggen;

achtennegentig procent (98%) van de Artikelen te allen tijde worden geleverd binnen de door de Zakelijke Verkoper op het Platform vermelde levertijd, tenzij de Zakelijke Verkoper met de Klant een andere levertijd is overeengekomen;

alleen Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door lekkerbelgie.be zijn opengesteld;

de door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, de Artikelen en het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden op het Platform en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;

het aanbod op het Platform zal voldoen aan de Belgische wet- en regelgeving;

de Artikelen geen gebrek vertonen;

de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten(zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);

het handelen van de Zakelijke Verkoper en/of Artikelen van de Zakelijke Verkoper de reputatie en/of het imago van lekkerbelgie.be of de Omgeving niet zullen schaden;

door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;

zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van lekkerbelgie.be ter zake van de installatie en het gebruik van het Platform.

3. De Zakelijke Verkoper zal lekkerbelgie.be vrijwaren tegen alle schade van claims tegen lekkerbelgie.be als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.

4. Het is de Zakelijke Verkoper enkel toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van Artikelen aan de Klanten, van producten die verkrijgbaar zijn op het Platform of van acties die via het Platform verlopen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

1. lekkerbelgie.be verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de Zakelijke Verkoper te gebruiken zolang de Zakelijke Verkoper Artikelen aanbiedt op het Platform op de Omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.

2. De Zakelijke Verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Omgeving, de vormgeving, de Content en alle lekkerbelgie.be Merken en logo’s eigendom zijn en blijven van lekkerbelgie.be en op geen enkele wijze door de Zakelijke zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van lekkerbelgie.be mogen worden gebruikt. De Zakelijke Verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van lekkerbelgie.be en derden volledig respecteren.

3. De Zakelijke Verkoper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element “lekkerbelgie”, en/of “lekkerbelgie.be” of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van lekkerbelgie.be ‘s Merken en/of logo’s door de Zakelijke Verkoper dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van lekkerbelgie.be.

Artikel 12 – Beëindiging lekkerbelgie.be Zakelijk verkopersschap

1. Lekkerbelgie.be is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden een Zakelijke Verkoper geen Verkoopaccount te verlenen, aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Verkoopaccount, een reeds aangemaakt Verkoopaccount te blokkeren of het Zakelijk Verkopersschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als lekkerbelgie.be vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het Verkoopaccount de goede werking van de Omgeving van lekkerbelgie.be verstoort of naar oordeel van lekkerbelgie.be schadelijk kan zijn voor de goede naam van lekkerbelgie.be of derden.

2. Lekkerbelgie.be is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het Zakelijke Verkopersschap niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 13 – Gevolgen beëindiging lekkerbelgie.be Zakelijk –verkopersschap

1. Indien het Zakelijke Verkopersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:

a. wordt het Verkoopaccount geblokkeerd;

b. is de Zakelijke Verkoper niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de lekkerbelgie.be merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.

2. De Zakelijke Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door lekkerbelgie.be in verband met de beëindiging van het Zakelijke Verkopersschap door lekkerbelgie.be en de Zakelijke Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1. De Zakelijke Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Verkoopaccount.

2. De Zakelijke Verkoper vrijwaart lekkerbelgie.be volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.

3. De Zakelijke Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), volledig na televen en vrijwaart lekkerbelgie.be voor alle schade en/of kosten van wat vooraard dienaangaande.

4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van lekkerbelgie.be, is lekkerbelgie.be op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Zakelijke Verkoper in verband met het gebruik van het Platform, het Verkoopaccount, de Content en/of de Artikelen, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Contentinformatie etc.

5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 14.4 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat lekkerbelgie.be in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 500,– (zegge: vijfhonderd euro) per jaar.

Artikel 15 – Diversen

1. De Zakelijke Verkoper zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van lekkerbelgie.be en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens lekkerbelgie.be. De Zakelijke Verkoper vrijwaart lekkerbelgie.be volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.

2. De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Zakelijke Verkopersschap over te dragen aan een derde, tenzij lekkerbelgie.be hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

3. lekkerbelgie.be is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden en het platform Zakelijke Verkopers te veranderen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de Omgeving zijn geplaatst. Indien een Zakelijk Verkoper daarna gebruik blijft maken van zijn Verkoopaccount, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of het platform Zakelijke Verkopers. Het is daarom raadzaam om de Gebruikersvoorwaarden en het platform Zakelijke Verkopers te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Verkoopaccount.

Ingeval de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de het platform Zakelijke Verkopers voor de Zakelijke Verkoper niet acceptabel zijn, is de Zakelijke Verkoper gerechtigd het Zakelijke Verkopersschap te beëindigen.

4. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

5. De Zakelijke Verkoper stemt er mee in dat lekkerbelgie.be haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij lekkerbelgie.be bekende email adres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of Verkoopaccount, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het Verkoopaccount(zgn. servicemails).

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De Gebruikersvoorwaarden Zakelijk Verkopen en de Algemene Voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Dendermonde, in België, hebben exclusieve bevoegdheid over elk geschil dat verband houdt met de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de interpretatie of de beëindiging van overeenkomsten waarop deze Gebruikersvoorwaarden Zakelijk Verkopen en de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wettelijke bepalingen.

Bijlage 1 Algemene voorwaarden verkopen via lekkerbelgie.be

Wettelijke leeftijd aankoop alcoholische dranken
Door online te bestellen verklaart de koper aan lekkerbelgie.be de wettelijke leeftijd van 18 jaar
te hebben om alcoholische dranken te kopen en of drinken. Overeenkomstig artikel 6, paragraaf
6 van de wet van 24 januari 1977 kan er ten allen tijde gevraagd worden om aan te tonen dat de
klant ouder is dan 18 jaar door middel van het opvragen van uw identiteitskaart.
Meer info kan u terugvinden op de website van de FOD
Volksgezondheid: https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/folder_jongeren_en_alcohol_nl_2015.pdf

De consument heeft het recht aan lekkerbelgie.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Wij danken je voor jouw bezoek aan de website toegankelijk op het adres www.lekkerbelgie.be, hierna de ”Website”, eigendom en beheerd door Wyckmans Philip (lekkerbelgie.be) , met zetel te August De Boeckstraat 38 in 9120 Beveren, België, met

KBO nummer 0851.964.361, hierna lekkerbelgie.be.

lekkerbelgie.be is actief in de verkoop van Belgische ambachtelijk en/of lokaal geproduceerde dranken en voedingswaren, en aanverwanten.

Lees aandachtig deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website, het aanmaken van een account en de aankoop van goederen op de Website. Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit 3 luiken:

  • Algemene Gebruiksvoorwaarden Website
  • Algemene Verkoopsvoorwaarden
  • Algemene bepalingen

Bij het aanmaken van een account en bij het plaatsen van bestellingen zal je je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Algemene voorwaarden en dat je de inhoud ervan als bindend aanvaardt.

I. Algemene Gebruiksvoorwaarden Website

1. Opzet van de Website
De Website is een platformwebsite die bezoekers toelaat om producten aan te kopen.

2. Toepasselijkheid en bindende kracht
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Website zijn van toepassing op elk gebruik van de Website. Je verklaart door je bezoek aan de Website kennis genomen te hebben van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Website en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

3. Deze website gebruiken
3.1. Het gebruik van de Website is gratis.

lekkerbelgie.be behoudt zich het recht voor om de toegang voor bezoekers die de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden Website en Privacy & Cookie Policy van de Website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

4. Het aanmaken van een account
4.1. Om bestellingen te kunnen plaatsen op onze Website, dien je de aangeboden betalingsmogelijkheden te gebruiken.

Om goederen aan te kopen via deze Website moet je ouder zijn dan 18 jaar. lekkerbelgie.be behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten indien blijkt dat je minderjarig bent.

4.2. Het is jou niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy’s en tijdelijke e-mailadressen.

4.3. Bij de aankoop dien je door het aankruisen van het daartoe voorziene vakje te verklaren dat je kennis hebt genomen van de huidige Algemene Voorwaarden en deze ook aanvaardt, hetgeen de kennisname en aanvaarding impliceert van alle 3 luiken van de Algemene voorwaarden, m.n. de Algemene Gebruiksvoorwaarden Website, de Algemene Verkoopsvoorwaarden en de Algemene bepalingen

4.4. lekkerbelgie.be behoudt zich het recht voor om jouw aankoop al dan niet te aanvaarden. Jouw aankoop kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen:

Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens ervoor;
Je tracht zich meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;
Je maakt gebruik van andermans identiteit;
Je komt één of meerdere in deze Algemene Voorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na of lekkerbelgie.be kan redelijkerwijze aannemen dat je een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat jouw aankoop niet aanvaard kan worden.


4.5. Vanaf het ogenblik dat jouw aankoop compleet is, ontvang je een bevestigingse-mail met alle relevante gegevens voor de toegang tot en het beheer van jouw aankoop.

5. Onze aansprakelijkheid
5.1. lekkerbelgie.be besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van de Website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. lekkerbelgie.be is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

5.2. lekkerbelgie.be stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan lekkerbelgie.be echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt lekkerbelgie.be alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

6. Intellectuele eigendom
lekkerbelgie.be is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden dienst. Je verbindt je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken, behoudens wanneer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van lekkerbelgie.be bekomen werd. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst.

II. Algemene Verkoopsvoorwaarden
Inhoudsopgave
Artikel 1 – Toepasselijkheid

Artikel 2 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel 3 – Herroepingsrecht

Artikel 4 – De prijs

Artikel 5 – Betaling

Artikel 6– Conformiteit en garantie

Artikel 7 – Levering en uitvoering

Artikel 8 – Overmacht

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

Artikel 10 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1 Toepasselijkheid
Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou (in je hoedanigheid van consument) en elke overeenkomst die tussen ons tot stand komt.
Voordat een Overeenkomst tussen ons tot stand komt, brengen we de tekst van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (alsmede de andere onderdelen van de Algemene Voorwaarden) duidelijk aan jou ter kennis en vragen we je ze te aanvaarden. De Algemene Voorwaarden worden aan jou duidelijk ter beschikking gesteld met de mogelijkheid deze op te slaan op een duurzame drager. Als we je onze Algemene Voorwaarden om één of andere reden niet kunnen tonen, kan je hiervan bij ons een kopie of inzage krijgen door middel van een e-mail t.a.v. info@lekkerbelgie.be.
De Algemene Voorwaarden worden aan de jou ter beschikking gesteld voordat je jouw order bevestigd hebt op de website. Hiervoor wordt een weblink gebruikt. Via deze weblink kan je de algemene voorwaarden in een formaat bekomen dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen. Je zal aanvinken dat je kennis hebt genomen van de Algemene Voorwaarden en deze integraal aanvaard hebt.
Als naast deze Algemene Voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande inzake de kennisname en aanvaarding ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 2 Ons Aanbod en jouw bestelling
Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
We streven ernaar om altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk te omschrijven wat we je verkopen. De beschrijving trachten we in elk geval voldoende gedetailleerd weer te geven om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, trachten wij deze een waarheidsgetrouwe weergave te laten zijn van de aangeboden goederen en/of diensten. De online weergaven kunnen evenwel afwijken van de realiteit, onder meer rekening houdend met de verschillen die kunnen ontstaan bij het maken van de weergave (bv. foto) en de wijze waarop dit op het beeldscherm weergegeven wordt (en de instellingen die daarvoor door jou worden gebruikt). lekkerbelgie.be kan evenwel niet aansprakelijk zijn voor eventuele verschillen tussen de weergave en de realiteit. In de mate dat je wenst af te zien van de verkoop, kan je gebruik maken van zijn herroepingsrecht binnen de daartoe aangegeven grenzen.
Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra lekkerbelgie.be je bestelling bevestigt per mail. Zolang je geen bevestiging van ons ontving, kan je nog van je bestelling afzien.

Artikel 3 Herroepingsrecht
Als je goederen bij ons koopt (behalve voor de uitzonderingen die hieronder opgesomd zijn) heb je gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen binnen 14 kalenderdagen (de kosten voor de verzending hiervan betaal je zelf). Binnen de 30 kalenderdagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs van de teruggestuurde goederen, samen met de oorspronkelijke leveringskosten, terug. We melden je in elk geval nog eens duidelijk dat je over dit recht beschikt bij de bevestiging van je bestelling of ten laatste bij de levering.
Tijdens de eerste 14 kalenderdagen na de dag van de ontvangst van de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking indien je van plan bent de goederen eventueel terug te sturen. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Gezien de aard van de goederen mogen teruggestuurde goederen niet gebruikt zijn. Dit impliceert onder meer dat de verpakkingen in goede staat zijn en niet beschadigd zijn (bv. de zegels moeten nog intact zijn).

Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies.

Als je goederen terugstuurt ben jij verantwoordelijk voor het transport en de kosten hiervan. Het herroepingsrecht is pas geldig uitgeoefend wanneer wij de producten terug hebben ontvangen en de producten in goede staat zijn (zoals hierboven omschreven). Als de producten (geheel of gedeeltelijk) verloren of beschadigd raken in het transport, of die niet voldoen aan de hogervermelde voorwaarden, kunnen we je niet vergoeden. We raden je aan een passende verzekering hiervoor af te sluiten.

Artikel 4 De prijs
Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.

Bovenop de aankoopprijs worden nog de verzendkosten aangerekend, dewelke vermeld worden voordat je je aankoop definitief plaatst. Deze verzendkosten worden aangerekend op basis van de tarieven die op het ogenblik van de bestelling van toepassing zijn en in functie van de grootte van het pakket en de bestemming. Deze prijzen kunnen wel op elk ogenblik gewijzigd worden, aangezien wij ook afhankelijk zijn van de externe transportfirma.

lekkerbelgie.be kan promotionele acties ondernemen. Deze acties zijn steeds zo duidelijk mogelijk omschreven op de website. Deze acties lopen steeds tot einde van de stock. Een gebruiker kan ook nooit van 2 promotionele acties tegelijk gebruik maken, tenzij lekkerbelgie.be dat duidelijk aangeeft. lekkerbelgie.be behoud zich dus ook het recht een bestelling aan te passen indien we merken dat er bvb door een technische fout toch 2 acties samen lopen op één of meerdere producten of productcategorieën.

Artikel 5 Betaling
Tenzij we anders met je overeengekomen zijn, aanvaarden we alleen voorafbetaling via onze website.

Als je onjuistheden opmerkt in je betaalgegevens of iets verdachts opmerkt tijdens je betaling, moet je ons dat onmiddellijk melden op het e-mailadres info@lekkerbelgie.be

lekkerbelgie.be maakt normaal gezien gebruik van voorafbetaling. Indien dit niet het geval zou zijn en je dus niet vooraf hebt betaald en je ons niet tijdig of niet volledig betaalt, kunnen wij de kosten die je daarmee veroorzaakt in rekening brengen. In elk geval ben je ons vanaf de dertigste dag na de factuurdatum zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten verschuldigd van 10% per jaar op het openstaande factuurbedrag, net als een forfaitaire schadevergoeding van eveneens 10% van het openstaande factuurbedrag. Alle goederen die we je toesturen blijven in elk geval onze eigendom tot op het ogenblik dat je ze volledig betaald hebt. Indien je ze niet (tijdig) betaalt, kunnen wij op elk ogenblik beslissen om ze op jouw kosten terug te nemen. Zolang je bij ons openstaande facturen hebt, mag je de door ons geleverde goederen niet doorverkopen, wegschenken, als onderpand gebruiken of ze onroerend maken.
Artikel 6 Conformiteit en Garantie
Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
In de mate dat je bij de levering vaststelt dat de producten niet voldoen aan hetgeen besteld werd (of beschadigd zijn), dien je dit binnen de 24u te melden aan lekkerbelgie.be per e-mail op info@lekkerbelgie.be zodoende dat lekkerbelgie.be zijn rechten kan vrijwaren opzichtens de leveringsdienst.
lekkerbelgie.be is evenwel geen fabrikant en verdeelt enkel de producten via haar webshop. lekkerbelgie.be kan dan ook geen garantie geven omtrent de werking van de producten die zij te koop aanbiedt. Op de accessoires is er een garantie van 2 jaar.

Artikel 7 Levering en uitvoering

Alle goederen worden geleverd na betaling op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. We doen onze uiterste best om alles wat voor 12u besteld wordt de volgende werkdag te leveren (in België). Wegens externe omstandigheden kan het langer duren. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is, en onder meer afhankelijk of het product voorradig is, leveren wij je bestelling uiterlijk binnen 30 dagen na je bestelling (en op voorwaarde dat de bestelling en de concrete gegevens correct en volledig zijn), tenzij vooraf een langere leveringstermijn is afgesproken of aangegeven. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van deze termijn van 30 dagen. Indien de levering niet binnen de termijn van maximaal 30 dagen kan gebeuren heeft u het recht kosteloos de overeenkomst te ontbinden.

De verzending van goederen en waardebons gebeurt steeds op risico van lekkerbelgie.be. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

Artikel 8 Overmacht
In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Ook de jij beschikt als consument over eenzelfde recht in geval van overmacht.
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de Webwinkelier, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …


Artikel 9 Intellectuele eigendom
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Artikel 10 Klachtenregeling en geschillen
We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je hiervoor beroep doen op de klachtenprocedure die op onze website beschreven is. We doen er alles aan om je klacht binnen een redelijke termijn te behandelen. Daarnaast kan je ons bereiken op het volgende adres: Philip Wyckmans, met  zetel te August De Boeckstraat 38, in 9120 Beveren, België.
Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

III. Algemene bepalingen
1. Aanpassingen

Indien deze Algemene Voorwaarden worden gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bestelling via de Website (en bijhorende aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door dit aan te vinken). Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elke bestelling de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

2. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Dendermonde, in België,  hebben exclusieve bevoegdheid over elk geschil dat verband houdt met de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de interpretatie of de beëindiging van overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wettelijke bepalingen.

3. Aanvaarding

Door de de kennisname en de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden aan te vinken , aanvaardt u alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

4. Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met lekkerbelgie.be op het volgend adres: Philip Wyckmans, met  zetel te August De Boeckstraat 38 in 9120 Beveren,België of  via info@lekkerbelgie.be

Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.

Elke mededeling van ons aan u gebeurt via de website of per e-mail.

Kan ik mijn bestelling steeds terugsturen?

Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen in de originele verpakking en in nieuwe staat terugsturen, zonder enige reden.

Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op info@lekkerbelgie.be

Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar: lekkerbelgie.be, August De Boeckstraat 38 in 9120 Beveren, België

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt lekkerbelgie.be binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over.

Verbruiks producten

Vanwege het specifieke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen indien de verpakking van de voedingswaren geopend is.

Indien u een klacht heeft over een bepaald product, vragen wij u dit schriftelijk te melden aan ons via mail op info@lekkerbelgie.be en uw klacht altijd te illustreren met een foto.